click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

FORURENING OG SUNDHED

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

Støj og vibrationer

I lokalplanen bliver der taget højde for trafikstøjen fra Sandholmgårdsvej, idet der ved indretning af støjfølsom anvendelse skal etableres støjafskærmning, så miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

 

f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj

Lysindfald, refleksioner og skyggeeffekter

Bygninger bygges kun i 7 meter og i et plan for at sikre naboer mod inbliksgener.

 

f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer

Lugt

-

 

f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener

Luftforurening

-

 

f.eks. emmisioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv

Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv.

-

 

jf. Risikobekendtgørelsen

Ressourceanvendelse

-

 

 

f.eks. planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk