click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Boliger og parkeringsareal må etableres med sokkelhøjde i maksimalt kote 41. Herudover skal terrænet i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn.

I forbindelse med byggemodningen af området kan der dog foretages de nødvendige terrænreguleringer, hvis det gør sig gældende, at:

  • det er en forudsætning for brug af bebyggelsen,
  • det er en forudsætning for indplacering af kørebaner og stier,
  • det er en forudsætning for at sikre lokal afledning af regnvand,
  • det er en forudsætning for niveaufri adgang.

Bemærkning til bestemmelsen: For at kunne indpasse bebyggelsen og parkeringsområdet på plateuet gives der mulighed for at udvide dette mod vest. For at dette kan lade sig gøre gives der mulighed for begrønnet støtte mur - se § 9.2.

9.2

Der må etableres en begrønnet, terrasseret støttemur med en samlet maksimal højde på 3,5 meter. Støttemuren kan placeres som vist på kortbilag 3 på den vestlige side af parkeringsplads og sti vest for de nordlige ejendomme og med en udformning som vist på nedenstående skitse.

støttemur

Princip for udformning og beplantning af støttemur

 

9.3

Efter ibrugtagning af området må der ikke foretages terrænændringer på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn. Der må ikke foretages ændringer af regnvandssystemer herunder bl.a. render, regnbede, grøfter, lavninger m.v..

9.4

Hegn i skel mod fælles friarealer, pladser og stier må kun etableres som levende hegn. Mod pladser og stier må hegnet ikke placeres i skel.

9.5

Området øst for bebyggelsen og nord for adgangsvejen må kun anvendes til fælles grønning og regnvandshåndtering.

9.6

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

9.7

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller placering af campingvogne, lystbåde, uindregistrerede køretøjer eller lignende. Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede hegnede arealer.

9.8

Det skal sikres, at ny bebyggelse og primære opholdsarealer ikke belastes med et støjniveau over de gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Bemærkning til bestemmelsen: For at kunne leve op til Miljøministeriets vejledende støjgrænser er der givet mulighed for at etablere støjhegn nord for bebyggelsen, samt øst for de nordlige rækkehuse (se kortbilag 3). Det er også muligt at støjdæmpningen kan løses på anden vis fx ved en hævning af det eksisterende støjhegn ud mod Sandholmgårdsvej. En sådan løsning vil dog skulle aftales med støjhegnets ejere - Grundejerforeningen Parkvej.

9.9

Der kan opføres beplantet støjhegn nord for de nordligste grunde og øst for disse, som markeret på kortbilag 3. Støjhegnet må have den højde der er nødvendig for at opfylde bestemmelserne i § 9.8.

9.10

Der skal etableres beplantning vest for parkeringsarealet og de nordlige huse i princippet som vist på Kortbilag 3. Beplantningen skal bestå af en blanding af buske og træer af hjemmehørende arter.

9.11

Der skal etableres hæk af hjemmehørende arter, grønt hegn eller lignende syd for adgangsvejen, som i princippet vist på kortbilag 3.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk