click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Tagene skal udføres med saddeltag uden ensidig hældning. Taghældning må maksimalt være 35 grader.

8.2

Ydervægge skal udføres med murede facader (blank mur eller vandskurede). Tagene skal udføres med teglsten . Til mindre bygningsdele kan andre materialer anvendes.

8.3

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra vinduer og i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

8.4

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30X30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyst, men ikke være lysende.

8.5

Der må ikke etableres vinduer i østvendte facader.

Bemærkning til bestemmelsen: Den nye bebyggelse har gavl mod den øvrige rækkehusbebyggelse for at undgå indblik og for at have sydvendte haver. Der er derfor også stillet vilkår om, at der ikke må etableres vinduer i østvendte facader.

8.6

Bygningsdele, der påvirkes af regn (tage, tagrender, inddækninger, facader mv.) må ikke indeholde miljøskadelige stoffer som fx kobber eller bly.

Bemærkning til bestemmelsen: Hvis der anvendes zinkholdige materialer skal det sikres at regnvandet ikke indeholder zink ved nedsivning. Det kan sikres ved at coate zinken eller ved rensning af det overfladevand som har været i kontakt med zinkholdige materialer forud for nedsivning. Ovenstående løsninger må kun etableres efter aftale med Allerød Kommune, Natur og Miljø.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk