click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Der må højst opføres 4 boliger i et plan indenfor lokalplanområdet

7.2

Etagearealet for den enkelte grund må ikke overstige 110 m² og kan placeres som de skitserede byggefelter på kortbilag 3.

7.3

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn. Højden på 7,0 m gælder overalt inden for byggefelterne uafhængigt af afstanden til skel.

7.4

Der må til hver bolig opføres ét skur med et maks. bebygget areal på 4 m2.

Bemærkning til bestemmelsen: Skuret kan også placeres på fællesareal.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk