click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.2

Der skal reserveres de nødvendige arealer til affaldssortering, -opbevaring og -transport af affald i overensstemmelse med gældende regulativ.

6.3

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

6.4

Eksisterende ledningsanlæg (kloak-, el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

6.5

Parkeringsarealer og det grønne areal øst for bebyggelsen skal i det omfang det er nødvendigt bruges til regnvandshåndtering.

Bemærkning til bestemmelsen: Af spildevandsplanen fremgår det, at for nye byggerier stilles der som udgangspunkt krav om, at der ikke ledes regnvand til kloakken. Dette gælder uanset hvilken type kloakopland, matriklen ligger i. Hvis betingelserne for håndtering af regnvand på egen grund er særligt vanskelige, kan der dog i fælles- eller separatkloakerede oplande gives tilladelse til afledning af 1 l/s/ha til kloakken. Anlægget til forsinkelse skal dimensioneres, så der kun sker overbelastning af anlægget hvert 10. år og skal etableres for ejers regning.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk