click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Parkvej i princippet efter de på kortbilag 2 viste principper.

5.2

Der udlægges areal til veje, parkeringsarealer og vendeplads med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

Adgangsvejen A-A udlægges i en bredde af 4 meter og med en kørebane på 4 meter.

5.3

Vejen skal indrettes med kørefast belægning.

5.4

Der udlægges areal til stiforbindelse mod Tokkekøb Hegn fra Elmevej med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2. Stien udlægges i 1,5 meters bredde. Ved overkørslen til Elmevej skal der opstilles bom eller lign. der forhindrer gennemkørsel med bil.

Bemærkning til bestemmelse: Den nye sti erstatter den nuværende trampesti til Tokkekøb Hegn.

5.5

Der skal anlægges parkering svarende til min. 1,5 p-plads pr. bolig.

5.6

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i ”Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø”, DS-håndbog 101, 2012.

5.7

Det skal sikres at der friholdes areal på parkeringspladsen, så det er muligt for en renovationsvogn at vende.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk