click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANENS INDHOLD

Da bebyggelsen er fra 1960erne er den for en vis del utidssvarende, og der kan være behov for udvidelser eller eventuelt nybyggeri. Det er derfor lokalplanens hensigt at regulere udbygninger og nybyggeri, så de enkelte parceller udnyttes bedre, uden at forringe de kvaliteter der er i området i dag.

Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser der fastsætter, at bebyggelsesprocenten kan være op til 30 på den enkelte parcel, hvilket svarer til bygningsreglementets bestemmelser for åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen holdes i én etage med uudnyttet tagetage og bygningstage må have en maksimal hældning på 50 grader. Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser omkring facadematerialer og giver således mulighed for at facader kan bestå af teglsten med partier i træ og/eller beton. Teglstensfacader kan fremstå enten pudsede eller i blank mur.  

Det særegne grønne udtryk fra den oprindelige helhedsplan ønskes fastholdt. Der er derfor udlagt en byggelinje på hver matrikel. Byggelinjen sørger for, at et areal fra vejskel og 5 meter ind på hver matrikel friholdes fra primær bebyggelse. Formålet med byggelinjen er at understøtte det eksisterende grønne præg i området ved at sikre at ny bebyggelse trækkes tilbage fra vejen.

For at forstærke det grønne udtryk i området indeholder lokalplanen også bestemmelser om, at hegning skal være enten levende hegn eller fast hegn, der begrønnes.

Lokalplanen fastholder de eksisterende udlæg til adgangs- og parkeringsforhold.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk