click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Der er ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV inden for lokaplanområdet. 

Der findes dog bilag IV arter på forsvarets øvelsesterræn et stykke mod øst for lokalplanområdet. Lokalplanen afstedkommer dog ikke ændringer der f.eks. via nuværende vandafledning, kan påvirke områder udenfor lokalplanområdet. Derfor vurderes det ud fra væsentlighedsprincippet ikke, at lokalplanen kan påvirke levesteder for bilag IV arter udenfor lokalplanområdet.

Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, (Øvre Mølleådal) der ligger ca. 1,5 km øst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette beskyttede naturområde.

Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk