click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplanen ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og ligger inden for indvindingsoplandet til Blovstrød Vandværk I/S. 

Blovstrød Vandværk I/S har to indvindingsboringer i området. Boringerne afkaster beskyttelseszoner, der kan have betydning for tilladelser til aktiviteter, der kan påvirke grundvandet (eks. nedsivning af vejvand, tagvand, olietanke mv.)  

 

En lille del mod Blovstrød Enge er nitratfølsomt indvindingsområde, der derfor er særlig sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Der må ikke placeres aktiviteter og anlæg, der kan medføre væsentlige forøgelser af grundvandets indhold af nitrat, og der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

Miljøstyrelsen har i 2017 påbegyndt arbejdet med grundvandskortlægning af bl.a. Allerød kommune. Resultatet af kortlægningen forventes at være afsluttet og offentligt bekendtgjort inden udgangen af 2020.
Resultatet af den nye grundvandkortlægning kan betyde at der vil være skarpere restriktioner for grundvandstruende aktiviteter pga. af øget sårbarhed.

 

Nitratfølsomt indvindingsområde

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk