click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VAND- OG JORDFORHOLD

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Grundvand

Hovedparten af området ligger inden for Blovstrød Vandværks Kildepladszone hvor en mindre del er udpeget som nitratfølsomt område. Da området fortsat er udlagt til helårsboligformål, vurderes det ikke at have væsentlig betydning.

 

 

f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer

Regn- og Spildevand

Håndtering af overfladevand skal ske efter gældende spildevandsplan. Da lokalplanen ikke giver mulighed for yderligere udstykninger, vurderes den ikke at få indvirkning på spildevandskapaciteten.

 

 

f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)

Jordbundsforhold

Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplansområdet.

8 ejendomme er omfattet af områdeklassificering. Flytning af jord bort fra disse ejendomme skal anmeldes til kommunen.

 

f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk