click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

PLANENS KARAKTERISTIKA

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Lokalplanen opløser byggefelterne på de enkelte parceller og giver mulighed for, at bygninger kan placeres mere frit på matriklerne. Planen giver tillige en udvidet mulighed for at benytte forskellige facadematerialer.

     

 

Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres

Indflydelse på andre planer

Området ligger i byzone og er omfattet af rammeområde BL.B.01  Boligområde i Blovstrød i Kommuneplan 2017. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne I kommuneplanen. Deklaration tinglyst den 26. september 1963 aflyses med nærværende lokalplan.

 

Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.

Relevans for at fremme bæredygtighed

Lokalplanen åbner op for ny- og tilbyg til eksisterende parceller, hvilket er omfattet af miljøkrav i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Det må derfor forventes, at den eksisterende bygningsmasse optimeres.

 

De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed

Miljøproblemer af relevans for planen

Terrænet er meget kuperet, og ifølge risikokortlægning for oversvømmelse i Allerød Kommune, kan mindre dele af lokalplanområdet være omfattet af risiko for oversvømmelse. Omfanget af oversvømmelsesrisiko er dog så begrænset, at det ikke har affødt konkrete tiltag i planen.   

 

Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse

Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning

Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens spildevandsplan

 

F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk