click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed

Der er ikke observeret arter listet på EU-habitatsdirektivet bilag IV inden for lokalplanområdet. 

Der findes dog Bilag IV arter på forsvarets øvelsesterræn et stykke mod øst for lokalplanområdet. Lokalplanen afstedkommer dog ikke ændringer der f.eks. via nuværende vandafledning, kan påvirke områder udenfor lokalplanområdet. Derfor vurderes det ud fra væsentlighedsprincippet ikke, at lokalplanen kan påvirke levesteder for bilag IV arter udenfor lokalplanområdet.

 

 

f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder

Beskyttede naturtyper, § 3-områder

Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 

 

f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev

Skov

Der er ikke skov eller skovbyggelinjer inden for lokalplanområdet.

 

 

f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk