click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LANDSKAB OG KULTURMILJØ

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Byarkitektonisk værdi

Lokalplanen udlægger en byggelinje mod vej for at bevare det grønne præg, vejene har i dag. Bebyggelsen fastholdes i én etage for at bevare et overordnet grønt præg og udsynet fra de enkelte ejendomme.

 

Byarkitektonisk værdi omhandler f.eks.bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.

Landskabsarkitektonisk værdi

Bebyggelsen ligger op til Blovstrød Enge, der i Allerød Kommuneplan 2017 er udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Lokalplanen vurderes ikke at få nogen indvirkning på landskabet, idet der kun er mindre justeringer i forhold til byggemulighederne i området.

 

Landskabsarkitektonisk værdi omhandler f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning

Kulturarv og arkæologiske forhold

Området ligger uden for udpegede Kulturmiljøer. En lille del af området er omfattet af kirkebyggelinjen omkring Blovstrød kirke, men da bebyggelsen ikke må overstige 8,5 meter vurderes det ikke at have noget betydning.  

 

Kulturarv og arkæologiske forhold omhandler f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse

Opholdsarealer og grønne områder

Det grønne præg langs vejene bevares ved en byggelinje og bestemmelse om, at hegning mod vej skal være grønt.

 

Opholdsarealer og grønne områder omhandler f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk