click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

FORURENING OG SUNDHED

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Støj og vibrationer

Et lille område af lokalplanen er påvirket af støj langs med Blovstrød Allé. Det vurderes dog ikke at have en betydning, da der er tale om eksisterende lovlige forhold.

 

 

f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj.

Lysindfald, refleksioner og skyggeeffekter

Da området er kuperet, kan det forventes, at genskin fra solceller vil kunne påvirke naboer.

 

 

f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer.

Lugt

Ikke relevant

 

 

f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener.

Luftforurening

Ikke relevant

 

 

f.eks. emmisioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv.

Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv.

Ikke relevant

 

 

jf. Risikobekendtgørelsen.

Ressourceanvendelse

Der sker ingen ændringer i de eksisterende forhold. 

 

 

 

f.eks. planens hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk