click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØSCREENING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af denne lokalplan foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

Se screeningsskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 8 stk. 2, nr. 1, idet den kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan. 

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 3, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Hvad er en miljøscreening?
Ifølge loven skal der laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde. For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser. Ifølge loven skal vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold af en egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder. Denne afgrænsning (scoping) vil i så fald være indarbejdet i miljøscreeningen ved en uddybning af de relevante emner.

 

  Ja Nej Bemærkninger

Er planen omfattet af lovens (nr. 425 af 18/05/2016) § 8, stk. 1, pkt. 1 (Plan for projekter på lovens bilag 1 eller 2)?

 

          X Lokalplanen fastlægger kun bestemmelser for et mindre lokalt område og er derfor omfattet af lovens § 8 stk. 2, nr 1 (screeningspligt).

Kan planen påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (jf. § 8, stk. 1, pkt. 2)?

 

          X

Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, idet der er tale om bygningsregulernede bestemmelser der justerer de eksisterende bestemmeler fra gældende deklaration. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 1,5 km sydøst for lokalplanområdet.

Vurderes planen i øvrigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)?

 

          X På basis af screeningen, på de kommende sider, er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk