click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Hegn i skel skal som udgangspunkt etableres som levende hegn. I skel mod vej kan der etableres fast hegn, hvis det begrønnes så det overordnede udtryk bevares som levende hegn.  

Hegn mod vej skal placeres 0,4 meter bag skel.

 

9.2

Der må ikke foretages terrænregulering på mere end + / - 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1 meter.

 

9.3

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, både og lignende. Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

 

9.4

I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk