click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Ny bebyggelse skal opføres som åben-lav bebyggelse

 

7.2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

 

Note til 7.2

Bebyggelsesprocenten regnes efter reglerne i BR18

7.3

Ingen form for primær bebyggelse må opføres mellem vejskel og den angivne byggelinje, 5 meter fra vejskel (se kortbilag 2).

 

Note til 7.3

Byggelinjen skal sikre at ny bebyggelse placeres tilbagetrukket på matriklen af hensyn til de naturlige kig ud over det kuperede terræn. Derudover tjener byggelinjen til at friholde et areal til forhaver i kvarteret, der understøtter det eksisterende grønne udtryk i området.

Note til 7.3

Primær bebyggelse omfatter parcelhuse til beboelse. Sekundær bebyggelse omfatter bygninger, der ikke er indrettet til beboelse såsom udhuse, legehuse og carporte m.m. 

7.4

Intet punkt af en bygnings ydervæg må gives en højde, der overstiger 4,0 meter over terræn (niveauplan) målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelsen som helhed må ikke overstige 8,5 meter over terræn (niveauplan).

 

7.5

Bebyggelsens orientering skal være enten parallel med eller vinkelret på vejen

 

7.6

Ny bebyggelse må kun opføres i én etage med uudnyttet tagetage.

 

7.7

Gulvkote må maksimalt være 0,4 meter over terræn.

 

7.8

Garager og anden sekundær bebyggelse må have maksimal højde på 3 meter. Højden på bebyggelsens ydervægge må ikke overstige 2,5 meter målt fra terræn (niveauplan).

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk